Modernes Büroprojekt - Infangstraße 2 - 4407 Steyr Gleink

Bürotypen EG

Erd geschoss Beispiel 1 BÜRO 1 75 m² verfügbar BÜRO 2 85,5 m² verfügbar BÜRO 3 70 m² verfügbar BÜRO 4 66,5 m² verfügbar BÜRO | SHOP 5/1 220 m² verfügbar BÜRO | SHOP 5/2 232,5 m² verfügbar BÜRO 6 318 m² vermietet BÜRO 7 321 m² verfügbar BÜRO 8 223,5 m² verfügbar...

Beispiel 2_EG2

Erd geschoss Beispiel 1 BÜRO 1 75 m² verfügbar BÜRO 2 85,5 m² verfügbar BÜRO 3 70 m² verfügbar BÜRO 4 66,5 m² verfügbar BÜRO | SHOP 5/1 220 m² verfügbar BÜRO | SHOP 5/2 232,5 m² verfügbar BÜRO 6 318 m² vermietet BÜRO 7 321 m² verfügbar BÜRO 8 223,5 m² verfügbar...

Buerotypen_EG

Erd geschoss Beispiel 1 BÜRO 1 75 m² verfügbar BÜRO 2 85,5 m² verfügbar BÜRO 3 70 m² verfügbar BÜRO 4 66,5 m² verfügbar BÜRO | SHOP 5/1 220 m² verfügbar BÜRO | SHOP 5/2 232,5 m² verfügbar BÜRO 6 318 m² vermietet BÜRO 7 321 m² verfügbar BÜRO 8 223,5 m² verfügbar...